Amateka n’Umuco

Gakondo k’iwacu ntikiri ubukonde bw’iwacu n’abacu!

Partager/Share/Sangiza

Igice cyambere Ikibazo cyashegeshe igihugu cyacu n’abagituye ni ukutamenya neza iwabo n’ababo. Uko umuco-nyarwanda wagiye usobekerana n’imico mvamahanga, abenegihugu bagiye bamira bunguri iby’imahanga bakirengagiza nkana iby’iwabo cyangwa kuko batabizi.  Kumenya iwabo n’ababo ndetse no kumenyana,…Amateka yari akwiye kwigisha abategetsi b’u Rwanda

Partager/Share/Sangiza

Nta mateka yuzuye wasanga mu Rwanda uretse ayo abahawe ububasha n’abategetsi bategekwa kubuganiza mu Banyarwanda. Amateka y’igihugu atanye cyane n’amanyanga akoreshwa n’abategesi bagenda basimburana ku ntebe y’ubuyobozi bw’Igihugu, kuko amateka ni urukurikirane rw’ibintu byabaye, byaba…


Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio