Guca ubuhunzi byabonewe igisubizo na UNHCR: uhungutse wese azajya ahabwa amadolari 250, na $150 kuri buri mwana.

Angola: Musabemariya Fratenata biteguye kugaruka mu Rwanda Photo HCR Martim Gray
Partager/Share/Sangiza

Yanditswe na Emmanuel Senga

Nk’uko tubisoma mu kinyamakuru cyegereye Leta y’u Rwanda, Umuseke. rw, mu nkuru y’umunyamakuru Jean Pierre Nizeyimana, yashyizwe ahagaragara kuwa 16/02/2017, akaba yari yayise: « Impunzi itahutse izajya ihabwa $ 250 iyafate kuri Airtel Money », nk’uko nawe wabyisomera muri iki kinyamakuru:

Impunzi itahutse izajya ihabwa $250 iyafate kuri AirtelMoney

Biragaragara ko Umuryango Mpuzamahanga ushinzwe impunzi (UNHCR/HCR) ugiye gufatanya n’imwe mu mabanki yo mu Rwanda, I&M, bagafasha impunzi zitahutse ngo zibashe kubona ibyangombwa by’ibanze ngo kuko  » byari byaragaragaye ko hari bamwe mu bahunguka bagurisha ibyo bahawe kugira ngo bagure ibindi bakeneye, ariko nibahabwa amafaranga ngo bazajya baguramo ibyo bakeneye ubwabo kugira ngo batangire ubuzima ».

Mu by’ukuri ni igitekerezo cyiza, usibye ko gisa nk’aho gifite igice cy’impunzi kireba, ni ukuvuga impunzi zitishoboye. Kuki se ari zo zibandwaho? Uku gutoranya izi mpunzi ni byo bigaragaza amayeri abyihishe inyuma, usibye ko binasubiza impamvu impunzi zidashaka gutaha, bakaba batangiye kuzinginga. Ikibitera nta kindi ni uko bumva umutekano wabo udahagije, waba umutekano wo ku mubiri, waba uwo ku mutima. Ubu bwoko bwombi bw’umutekano nta cyemeza ko umuntu wahunze agarutse mu gihugu atakongera kububura. Ni yo mpamvu impunzi zari zikwiye gukurikira amakuru yose aturuka mu gihugu, maze bakayitaho mbere yo gufata icyemezo icyo ari cyo cyose. Yego kuba mu gihugu kitari icyawe birababaza, ariko iyo igihugu cyawe cyakwambuye uburenganzira uhabwa n’amategeko (mu gihugu kigendera ku mategeko) waba ukibishije yenda igihe kikazagera na cyo kikagendera ku mategeko. None se, usibye imihigo ikorwa n’abategetsi b’u Rwanda, hari uwakwihandagaza akavuga ko u Rwanda rugendera ku mategeko? Niba ari byo, hazagire ikinyamakuru cyandika kuri Perezida amakuru atamushimishije maze muzambwire amaherezo yacyo. Nyamara ni ibintu bisanzwe mu bihugu bigendera ku mategeko. Usibye no kumwandikaho binamushushanya uko bishatse, bipfa kuba bitishe amategeko y’igihugu.

Gutahuka  mu gihugu cyawe ni uburenganzira bwa buri mwenegihugu wagizwe impunzi n’intambara n’imiyoborere mibi. None se izi mpunzi zimaze imyaka irenga  22 mu buhungiro ntabwo zigeze zishaka gutaha, cyangwa se ntabwo Leta yigeze ishaka kuzicyura? Byombi byarabaye, ariko ku munota wa nyuma bikananirana (ntitwirengagiza ko hari nkeya zijya zitahuka). Impunzi yose yagerageje gutaha ku bwayo, iyo yemeraga kugera mu gihugu ikemera ibyo Leta iyitegetse byose, iyo yarakirwaga igafunga umunwa, igatuza, igategekwa, igahohoterwa byaba ngombwa igahora icyurirwa. Hari ubuhamya bwinshi bwerekana ko abatahutse basubiye mu byabo mu Karere k’Umutara ubu bagenda babyirukanwamo, bitwa ko baje ahatabagenewe, kuko ngo Umutara ari uw’ aborozi. Kandi ibibera mu Mutara binabera no mu mpande zose z’igihugu. Byumve muri aya majwi akurikira:

Ikibazo u Rwanda rudashobora kubwira impunzi zitahurwa ni uko umutekano wazo uzamera zigeze mu Rwanda. Biroroshye gushuka umuntu umwumvisha ko azamererwa neza natahuka, ariko birakomeye kubimugezaho. Mu by’ukuri ikibazo gihari, ni icyo Leta ya Kagame izi kurusha abandi: ubwoba iterwa n’impunzi zose ziri hanze. Nk’uko impunzi zisuganyije zigatera u Rwanda muri 1990, ni na ko ubutegetsi bwa Kagame bufitiye ubwoba izo mpunzi zishobora na zo kwisuganya zigatera igihugu. Kandi ibi birashoboka, cyane cyane ko abana bavukiye mu buhunzi bahora bumva ko bagomba byanze bikunze kuzabona igihugu cy’amavuko y’ababyeyi babo. Ibi rero ni ugushaka gukemura ikibazo inusu, kuko igisubizo nyacyo ni imiyoborere myiza. Niba Leta ya FPR yumva ko gukomeza gucamo  abanyarwanda ibice, bamwe bagashyirwa ku ibere, abandi bagahindurwa ibicibwa mu gihugu cyabo, niba iri vangura ari ryo nkingi ya politiki ya FPR, imenye ko abanyarwanda batazakomeza kubirebera. Kamere muntu ntiyihanganira gusuzugurwa, ku buryo bitinde bitebuke iyi politiki izateza intambara.

Tugarutse kuri ubu bushake bwo gushukisha ubuhendabana impunzi ngo zikunde zitahuke, ngo baziha telefoni, amafaranga y’amadolari 250, tike n’ubwisungane mu buvuzi mu gihe cy’umwaka, biragaragara ko ari uburyo bwo kwagaza mu mayeri abanyarwanda bahunze, ariko na bo basabwe gushishoza ntibanyurwe n’ubwo buhendabana. Bazibuke ziriya mvururu zazanywe na Leta ya Kigali mu bihugu bya Mozambike, Zambiya, za Afurika y’Epfo, ibi byose byakozwe hagambiriwe guca intege impunzi z’abanyarwanda no kubakoma mu nkokora mu bucuruzi bikoreraga. Bongere bumve amaganya Perezida Kagame asiga mu turere yasuye, kuko aba adashobora gukemura ibibazo by’imibereho politiki ye yateje, kandi hakaba nta wundi ufite uburenganzira bwo kubikemura, usibye we wenyine.  Nibabanze babaze abagarutse mu gihugu uko bamerewe,  maze biyumvishe ko imigirire nk’iyi nta cyiza ishakira impunzi. Nimutekereze rero umuntu aramutse ashutswe akaza, bakamucira aho bashatse, nta bushobozi bwo gusubira inyuma, bizaba bihindutse nko kugira izo mpunzi imfungwa mu cyakagombye kuba igihugu cyabo. Impunzi rero zisabwe gushishoza, zikabanza zikabona amakuru ahagije, mbere yo gufata icyemezo cyo gutaha, kuko bizoroha gucyurwa ushutswe; ariko bizagorana  gusubira mu buhungiro warageze mu Rwanda.

None se ko nshimye ko Leta iha amafaranga na telefoni n’ubwisungane impunzi ishaka gucyura, ikora iki iyo abanyarwanda bishyize hamwe nko mu mashyaka bakayibwira ko bagiye gutaha? Ikizwi ni uko ikora uko ishoboye ikababuza epfo na ruguru. Abatwaranyije bakagera mu gihugu bakisanga bakwijwe mu magereza, kuko kubabonera ibyaha byihuta cyane.

Impamvu nta yindi ni uko kugeza ubu u Rwanda rwashyize mu bantu ko amashyaka yashingiwe mu buhungiro ngo ari amashyaka y’abanzi. Umuntu akibaza ati bishoboka bite ko Leta yakwakira umuntu waciriwe urubanza kubera ko yagize uruhare muri jenoside, ikirirwa imutembereza imurindira umutekano aho agiye hose, ariko igatinya kuvugana n’umuntu weruye akavuga ko afitiye abanyarwanda umushinga wa politiki, wafasha kuzamura imiyoborere ndetse n’ubukungu? Ni iki cyemeza ko FPR ari yo ifite imiyoborere myiza, kuki idashobora gutinyuka guhangana n’andi mashyaka, usibye ayo itwikiriye mu mutaka wayo? Iki ni cyo kibazo cy’u Rwanda: Kagame na FPR ye bafite ubwoba bwa demokarasi, bakirirwa barindagiza abanyarwanda, kuko bazi ko nta cyo babamariye, usibye za ndirimbo n’inyikirizo ngo bazanye ubuyobozi bwiza. Bwa hehe? Ariko se bakeka ko abanyarwanda bazakomeza bakabuzwa uburenganzira bwo kwihitiramo abayobozi, bagahatirwa abakada ba FPR kugeza ryari?

Mu Rwanda ubwaho hari ibimenyetso bigaragaza ko byatinda byatebuka abanyarwanda bazikemurira ibibazo. Ngira ngo urugendo Perezida Kagame yagiriye mu Mutara kuri 13 Gasyantare 2017, rwamweretse ko ingufu za rubanda rubabaye zishobora no kumuvugisha menshi. Akababaro yumvanye abaturage bari bishwe n’agahinda ko kumubona ataha atabarangirije ibibazo, kandi ari byo yari yarabamenyereje, nubwo na byo atari byo, byari bikwiye gutuma ahindura imikorere. Niba batangiye kumutinyuka  mu gihe bamufataga nk’utavuguruzwa, wakongeraho n’uko basigaye bahangara n’abo yahaye intwaro ngo babacecekeshe, ni ho wumva ko n’aya mayeri yo gutahura impunzi nta cyo azageraho. Nimwiyumvire uko aba baturage ba Kirehe bahangana n’aba Dasso baje kubasenyera amazu.

 

Nyuma y’aya magambo mwiyumviye, nagira ngo ngire ikintu gito nabwira abanyarwanda muri rusange, n’impunzi z’abanyarwanda ku buryo bw’umwihariko, ndetse n’abategetsi. Abanyarwanda bagombye kumenya ko inzangano Leta irimo gukomeza kubiba mu banyarwanda, ibacamo ibice, ari ikintu bari bakwiriye kugendera kure, bagaharanira icyabahuza batitaye ku byo abanyapolitiki babi babashyiramo. Impunzi ku buryo bw’umwihariko nabasaba kubanza bagashishoza, bagakusanya amakuru, mbere yo gufata icyemezo cyo kurangiza ubuhunzi bwabo bashukishijwe ubuhendabana. Nagira ngo nabwire impunzi ko hari ibindi byihishe inyuma y’izi ngirwa mpuhwe; cyane cyane inyungu z’ubucuruzi.

Ni nde wakumva uko Airtel yakwiyemeza gutanga telefoni na sim card ku mpunzi itahutse, nta nyungu iyo sosiyeti ikurikiranye? Ariko biroroshye kubyumva, kuko niba uhawe iyo telefoni uhise uhinduka umufatabuguzi wa Airtel. Ntugize n’igihe cyo kwihitiramo mu masosiyete acuruza itumanaho aba mu Rwanda, baguhambiriye kuri Airtel. Si ibyo gusa, kuko n’iyo Banki I&M niba izakubikira ya mafaranga ni iki kikwemeza ko udahawe konti muri iyo banki, utagize amahitamo no mu yandi mabanki? Aha harakomeye ni ngombwa kuhibaza cyane mbere yo kwakira ubwo buhendabana. Ahasigaye amahitamo ni ayawe, uramutse wumvise unyuzwe n’ibyo uzi n’ibindi ubwirwa.

Abategetsi bo nababwira ko igihe kirimo kwihuta kinabashirana, ko bari bakwiye guhindura imitekerereze yabo, bakareka kwirirwa bahendahenda impunzi, ahubwo bagashyiraho uburyo bufunguye bwa kidemokarasi, bwo kureka abanyarwanda bakagira uruhare rugaragara mu gihugu cyabo, nta nkunzi nta gasuzuguro, bakagira igihe cyo kureka abanyarwanda bose, ababishaka bakaza mu gihugu, bagakora politiki, ntiharirwe ngo abitwa intore. Abanyarwanda bose ntibagomba kuba intore, kimwe n’uko batagomba gukorera politiki mu mutaka wa Forum. Ibi birarambiranye bigomba kuvaho. Tukaba twizera ko bidatinze  impinduka nziza dutegereje zizagerwaho.

 

129 Comments on "Guca ubuhunzi byabonewe igisubizo na UNHCR: uhungutse wese azajya ahabwa amadolari 250, na $150 kuri buri mwana."

 1. Hello! I’ve been following your weblog for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Austin Tx! Just wanted to tell you keep up the good work!

 2. This really is the proper blog for any one who desires to find out about this subject. You understand so a lot its practically tough to argue with you (not that I essentially would want…HaHa). You definitely put a new spin on a subject thats been written about for years. Terrific stuff, just wonderful!

 3. I’m truly loving the design of your site. Do you ever run into any browser interface problems? A lot of my website audience have lamented about my love quotes website not working properly in Explorer though looks amazing in Firefox. Do you have any advice to help correct that situation?

 4. There are certainly great changes on the structure of this site, I honestly like it. Mine is about smartphone features and generally there are plenty of stuff to be done, I am still a beginner in webpage design. Be careful!

 5. Great – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 6. Hello there, you’re absolutely correct. I constantly read your articles closely. I am also focused on upvc sliding windows, maybe you might discuss that occasionally. See you!

 7. Thanks a lot for your superb content! I definitely enjoyed it.I’ll make certain to take note of this site and definitely will come back in the future. I would love to encourage that you continue your fine work, perhaps talk about Arvind Pandit too, have a fantastic day!

 8. Hello there, I’m really excited I found out this website, I basically encountered you by mistake, while I was browsing on Google for outdoor wireless intercom. Regardless I’m here now and would just enjoy to say many thanks for a remarkable blog post and the all round entertaining site (I also adore the design), I do not have sufficient time to go through it completely at the moment though I have book-marked it and also added your RSS feed, so once I have time I will be back to read a lot more. Please do continue the awesome work.

 9. I really like what you fellows are now up to. Such smart effort and coverage! Keep up the good work friends, I have incorporated you to my real followers web page.

 10. Our LGV (Large Goods Vehicle) HGV training is based in East London, and our LGV/ HGV courses are taught by qualified DVSA LGV & HGV trainers. LGV was formerly known as HGV, where it used to be referred to as HGV Class 2 (now called LGV Category C) and HGV class 1 (Now called LGV Category C+E).

 11. I just arrived right here from a different page relating to ethereum to bitcoin converter and thought I might as well consider this. I adore the things I see therefore now I »m following you. Looking towards going over your website yet again.

 12. You are entirely right! I enjoyed reading this and I will return for more as soon as possible. Our internet site is about push mower, you can take a look if you’re still interested in this.

 13. Usually I don’t read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice article.

 14. It was amazing reading this article and I feel you are completely right. Let me know in the event that you are looking into tooth filling, that’s my primary competency. Hope to hear from you soon enough, take good care!

 15. I precisely needed to appreciate you once again. I’m not certain the things I would’ve taken care of in the absence of the smart ideas shared by you over such theme. It has been a very distressing circumstance in my position, however , viewing a new specialized technique you processed it made me to leap for contentment. Now i am happy for your help and in addition pray you are aware of a powerful job your are accomplishing training the rest using your webblog. Most likely you haven’t come across any of us.

 16. Hello! I recently found this amazing site and I honestly enjoy it. I like to speak about free new movies sometimes. Great to be around, regards!

 17. I simply want to tell you that I’m newbie to weblog and seriously liked this web page. More than likely I’m planning to bookmark your blog . You actually have good stories. Cheers for sharing with us your webpage.

 18. certainly like your web site but you need to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the truth nevertheless I’ll certainly come back again.

 19. I simply couldn’t leave your website prior to suggesting that I actually enjoyed the usual info an individual provide for your visitors? Is gonna be again steadily in order to investigate cross-check new posts.

 20. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 21. I simply desire to inform you that I am new to posting and very much cherished your article. More than likely I am prone to bookmark your blog post . You literally have lovely article content. Be Thankful For it for sharing with us your main blog information

 22. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 23. I see something genuinely special in this website.

 24. Very interesting details you have remarked, thanks for posting . « In a great romance, each person plays a part the other really likes. » by Elizabeth Ashley.

 25. I discovered your blog site on google and check just a few of your early posts. Proceed to maintain up the excellent operate. I just extra up your RSS feed to my MSN Information Reader. Seeking forward to reading more from you in a while!…

 26. Some truly choice posts on this web site , saved to favorites .

 27. I like this weblog very much, Its a rattling nice position to read and receive information. « Education is the best provision for old age. » by Aristotle.

 28. Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 29. What i do not realize is in truth how you are no longer actually much more well-preferred than you might be now. You are very intelligent. You know therefore significantly on the subject of this topic, produced me in my opinion imagine it from numerous numerous angles. Its like men and women aren’t involved except it’s one thing to do with Woman gaga! Your individual stuffs excellent. All the time deal with it up!

 30. I have read several excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you place to create this sort of fantastic informative website.

 31. Nice blog here! Also your website loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 32. I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again!

 33. Very interesting topic, thank you for posting.

 34. I have read some excellent stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you set to make this sort of fantastic informative web site.

 35. I dugg some of you post as I cerebrated they were handy very beneficial

 36. I have recently started a web site, the info you offer on this web site has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work.

 37. Very interesting subject, appreciate it for posting.

 38. Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually recognize what you’re talking approximately! Bookmarked. Kindly additionally visit my web site =). We may have a link trade arrangement between us!

 39. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we communicate?

 40. naturally like your web-site however you have to test the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to tell the reality then again I’ll surely come again again.

 41. Some genuinely quality posts on this website , saved to favorites .

 42. I¡¦ve recently started a web site, the information you provide on this website has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 43. I think other web site proprietors should take this web site as an model, very clean and magnificent user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 44. You actually make it seem so easy with your presentation but I to find this matter to be actually one thing which I feel I’d never understand. It kind of feels too complex and extremely extensive for me. I’m having a look forward on your next submit, I¡¦ll attempt to get the hang of it!

 45. you’re really a excellent webmaster. The website loading pace is incredible. It seems that you are doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you’ve performed a great job on this matter!

 46. I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Keep up the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site :).

 47. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 48. Really excellent information can be found on website . « Time discovers truth. » by Lucius Annaeus Seneca.

 49. I was looking at some of your blog posts on this site and I believe this site is very informative ! Retain putting up.

 50. I really appreciate this post. I¡¦ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thank you again

 51. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this web site. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming also. Actually your creative writing skills has encouraged me to get my own site now. Actually the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a good example of it.

 52. I am constantly invstigating online for tips that can aid me. Thanks!

 53. Some truly great content on this site, appreciate it for contribution.

 54. I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You are amazing! Thanks!

 55. I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next!

 56. Great website. Plenty of helpful information here. I’m sending it to some friends ans additionally sharing in delicious. And certainly, thank you to your effort!

 57. Hello, you used to write fantastic, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your great writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

 58. I was just searching for this information for a while. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your site. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this type of informative websites in top of the list. Usually the top web sites are full of garbage.

 59. I like the efforts you have put in this, thank you for all the great posts.

 60. I have been surfing on-line greater than three hours nowadays, yet I by no means found any interesting article like yours. It is lovely value sufficient for me. Personally, if all website owners and bloggers made excellent content material as you did, the web shall be much more useful than ever before.

 61. I think this is one of the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But want to remark on few general things, The website style is wonderful, the articles is really great : D. Good job, cheers

 62. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 63. Wow, incredible weblog format! How lengthy have you been blogging for? you make blogging glance easy. The overall look of your web site is fantastic, let alone the content!

 64. Magnificent website. A lot of helpful info here. I’m sending it to a few buddies ans also sharing in delicious. And certainly, thank you for your effort!

 65. I believe you have observed some very interesting points , thanks for the post.

 66. I have recently started a blog, the information you offer on this web site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 67. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too great. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it wise. I can not wait to read much more from you. This is actually a great web site.

 68. Great ¡V I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 69. Fantastic website. Plenty of helpful info here. I am sending it to some friends ans additionally sharing in delicious. And of course, thank you to your effort!

 70. What i do not realize is actually how you’re not really a lot more smartly-liked than you may be right now. You are very intelligent. You know thus considerably in the case of this matter, produced me in my view believe it from so many varied angles. Its like women and men are not interested until it’s something to do with Woman gaga! Your own stuffs outstanding. Always maintain it up!

 71. You are my inhalation , I have few web logs and infrequently run out from to brand.

 72. MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888

 73. Howdy very nice web site!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds also¡KI am satisfied to seek out numerous helpful information here in the publish, we’d like develop more strategies on this regard, thank you for sharing. . . . . .

 74. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll definitely return.

 75. I conceive you have mentioned some very interesting points , thanks for the post.

 76. I really like your writing style, great information, regards for putting up :D. « Inquiry is fatal to certainty. » by Will Durant.

 77. Faytech North America is a touch screen Manufacturer of both monitors and pcs. They specialize in the design, development, manufacturing and marketing of Capacitive touch screen, Resistive touch screen, Industrial touch screen, IP65 touch screen, touchscreen monitors and integrated touchscreen PCs. Contact them at http://www.faytech.us, 121 Varick Street, New York, NY 10013, +1 646 205 3214

 78. I’m still learning from you, while I’m trying to achieve my goals. I definitely love reading all that is posted on your site.Keep the aarticles coming. I liked it!

 79. Hi my friend! I want to say that this post is amazing, great written and come with approximately all important infos. I would like to peer more posts like this .

 80. I am continuously looking online for articles that can assist me. Thx!

 81. I must get across my love for your generosity supporting folks who must have help with this particular situation. Your personal commitment to passing the solution up and down appeared to be extremely effective and have without exception made regular people much like me to realize their desired goals. Your useful guide implies a lot a person like me and still more to my fellow workers. Regards; from each one of us.

 82. Dead pent subject material , appreciate it for information .

 83. Hello there, I discovered your blog by means of Google whilst searching for a related subject, your site came up, it seems to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 84. Greetings there, just started to be receptive to your weblog through The Big G, and discovered that it is genuinely educational. I’ll be grateful if you keep up this post.

 85. I merely have to share it with you that I am new to posting and very much valued your post. Quite possibly I am most likely to remember your blog post . You truly have excellent article material. Appreciate it for discussing with us your website report

 86. Only wanna input on few general things, The website layout is perfect, the subject material is rattling good. « We can only learn to love by loving. » by Iris Murdoch.

 87. I do trust all of the ideas you have presented on your post. They’re very convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are very quick for starters. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 88. Great awesome things here. I am very satisfied to peer your article. Thanks so much and i am looking ahead to contact you. Will you please drop me a e-mail?

 89. Thanks so much for providing individuals with an exceptionally brilliant chance to read articles and blog posts from here. It is often so useful and also jam-packed with a great time for me personally and my office colleagues to search your website not less than 3 times weekly to read the new issues you will have. Not to mention, I’m usually fascinated with the mind-boggling concepts you give. Some 2 ideas in this article are absolutely the most suitable we have ever had.

 90. Wow! Thank you! I permanently wanted to write on my site something like that. Can I include a portion of your post to my blog?

 91. Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 92. I reckon something genuinely interesting about your web site so I saved to fav.

 93. Hiya very nice site!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I am glad to find numerous helpful information here in the post, we’d like develop more techniques on this regard, thanks for sharing.

 94. Well I truly enjoyed studying it. This information offered by you is very helpful for proper planning.

 95. You completed a number of fine points there. I did a search on the matter and found most persons will consent with your blog.

 96. I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website. Studying this information So i am satisfied to express that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I most unquestionably will make certain to don¡¦t omit this web site and provides it a look regularly.

 97. I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site :).

 98. I really appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thank you again!

 99. I keep listening to the reports speak about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you tell me please, where could i acquire some?

 100. You can certainly see your skills within the paintings you write. The sector hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 101. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 102. obviously like your web-site but you have to test the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to inform the reality nevertheless I’ll surely come back again.

 103. Excellent weblog right here! Additionally your site quite a bit up fast! What host are you the use of? Can I am getting your associate hyperlink to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 104. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this blog. Thanks , I will try and check back more often. How frequently you update your site?

 105. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website 🙂

 106. Just desire to say your article is as amazing. The clearness in your post is just nice and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

 107. I have not checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 108. You are my inspiration, I have few web logs and rarely run out from brand :). « To die for a religion is easier than to live it absolutely. » by Jorge Luis Borges.

 109. Perfectly indited articles, Really enjoyed reading.

 110. I¡¦m now not sure the place you’re getting your information, however good topic. I must spend some time studying much more or understanding more. Thank you for magnificent info I was on the lookout for this information for my mission.

 111. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such wonderful information being shared freely out there.

 112. hey there and thank you for your info – I have certainly picked up something new from right here. I did however expertise some technical issues using this website, since I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon..

 113. This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your website in my social networks!

 114. But wanna comment on few general things, The website pattern is perfect, the subject material is very good : D.

 115. I’ll right away snatch your rss feed as I can’t to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please let me realize in order that I may subscribe. Thanks.

 116. You could definitely see your enthusiasm within the work you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 117. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site provided us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

 118. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch!

 119. I was reading some of your posts on this internet site and I conceive this web site is rattling instructive! Retain putting up.

 120. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I am also an expert in this topic therefore I can understand your hard work.

 121. Hello, Neat post. There is an issue with your web site in internet explorer, might test this¡K IE nonetheless is the marketplace leader and a huge portion of people will omit your wonderful writing due to this problem.

 122. Hiya very nice blog!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also¡KI am glad to search out numerous useful information here in the put up, we want develop more strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 123. I was looking through some of your blog posts on this site and I conceive this site is really informative! Keep on posting.

 124. Thanks for sharing excellent informations. Your website is very cool. I’m impressed by the details that you have on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and just could not come across. What an ideal web site.

 125. You have noted very interesting points ! ps decent internet site . « Do not quench your inspiration and your inmagination do not become the slave of your model. » by Vincent Van Gogh.

 126. What i don’t understood is in reality how you’re now not really much more well-appreciated than you might be right now. You are so intelligent. You recognize therefore considerably in the case of this subject, made me individually imagine it from numerous varied angles. Its like women and men aren’t fascinated except it is one thing to do with Woman gaga! Your personal stuffs great. Always care for it up!

 127. I savor, lead to I discovered just what I used to be taking a look for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 128. I needed to draft you a very small note just to thank you yet again with your precious advice you’ve documented on this page. It is so shockingly open-handed with people like you to give openly what exactly a few individuals would’ve advertised as an e book to earn some dough on their own, primarily considering the fact that you might well have done it if you ever considered necessary. These principles additionally worked to become a great way to be sure that other people have a similar fervor like mine to learn a whole lot more on the subject of this condition. I am certain there are lots of more fun sessions in the future for those who read carefully your blog post.

 129. I really like your writing style, superb information, thank you for putting up :D. « Much unhappiness has come into the world because of bewilderment and things left unsaid. » by Feodor Mikhailovich Dostoyevsky.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio