mars 2017
Nguyu araje Byirukuganze

Umuvugo wanditswe na Muhamyanganji   Mundeke nigabe mu Nganzo Se aho si hafi yo kuri Ngomba Aho ugera wuriye Kangomba Niko gutaha kwa Gihanga Agiye guhangirwa n’Abasinga Ngo asingire Ingoma y’Ubwami ; Ngiye mu bwiru bw’ingoma…Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers
RSS
Follow by Email